Regulamin korzystania z serwisu „888 drzew dla Łowicza

 1. Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu „888 drzew dla Łowicza” (dalej „Serwis”) przez użytkowników (dalej „Użytkownicy”).
 2. Za pomocą Serwisu Użytkownik może składać zgłoszenia z propozycjami miejsc (lokalizacji), w których zdaniem Użytkownika można posadzić drzewo.
 3. Serwis służy również do wskazywania nasadzeń dokonanych przez Użytkowników we własnym zakresie dla celów ich wykazania i powiązania z symbolicznym jubileuszem 888 lat Łowicza (oznaczane w Serwisie jako „nasadzenie własne”).
 4. Zgłoszenia przesłane za pomocą Serwisu i potwierdzone przez Użytkownika są rozpatrywane według kolejności wpływu (od momentu potwierdzenia). Zgłoszenia będące w trakcie rozpatrywania mają status zgłoszeń „do zatwierdzenia”.
 5. Serwis umożliwia wskazywanie miejsc na terenach leżących w obrębie Miasta Łowicz. Zgłoszenia wskazujące lokalizację inną niż Miasto Łowicz będą odrzucone.
 6. Złożone i potwierdzone przez Użytkownika zgłoszenia, zawierające propozycje miejsc do nasadzenia drzewa są rozpatrywane przez zespół roboczy powołany przez Fundację Prolas (dalej „Zespół”). Zadaniem Zespołu jest sprawdzenie możliwości dokonania nasadzenia we wskazanym w zgłoszeniu miejscu i podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji.
 7. Podczas opiniowania zgłoszeń Zespół kieruje się racjonalnymi przesłankami dotyczącymi zagospodarowania przestrzeni miejskiej. 
 8. W szczególności Zespół uwzględnia wielkość i przeznaczenie terenu, którego dotyczy zgłoszenie, właściwości gatunkowe drzew, możliwości i ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów szczegółowych, kolizje z istniejącą i planowaną infrastrukturą podziemną i naziemną, istniejące i opracowywane plany i zamierzenia miasta. Zespół kieruje się ponadto doświadczeniem i wiedzą w zakresie gospodarowania terenami zieleni w mieście oraz ograniczeniami technicznymi związanymi z dokładnością map używanych w Serwisie. 
 9. Zespół ma także na względzie uwarunkowania własnościowe, ograniczenia dotyczące rozpatrywanego terenu, w tym uzyskanie niezbędnych zgód, zezwoleń oraz spełnienie innych formalnych przesłanek określanych przez właścicieli i administratorów terenów lub zasobów gruntowych.
 10. Zgłoszenia rozpatrzone pozytywnie zostaną przekazane do realizacji jako zgłoszenia „zatwierdzone”. 
 11. Zgłoszenia rozpatrzone negatywnie zostaną oznaczone jako „odrzucone”.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zamiany gatunku drzewa względem propozycji Użytkownika z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w pkt A.7. – A.9. niniejszego regulaminu.
 13. Nasadzenia drzew odbywają się dwa razy w roku – w sezonie wczesnowiosennym i jesiennym.
 14. Drzewa posadzone w ramach akcji (z wyłączeniem nasadzeń własnych, o których mowa w pkt A.3. powyżej) są oznaczane jako „posadzone”.
 15. Serwis jest dostępny w sieci www, poprzez przeglądarkę internetową, pod adresem: https://888low.pl/ 
 16. Administratorem Serwisu jest Fundacja Prolas, ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz.
 17. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Podstawowe zasady korzystania z Serwisu
 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest poprzez stronę internetową z poziomu przeglądarki Internetowej (w tym także na urządzeniach mobilnych typu smartfon i tablet, przy czym zaleca się wykorzystywać Serwis poprzez wersję responsywną właściwą dla komputerów stacjonarnych i laptopów).
 3. Zgłoszenia zawierające propozycję miejsca do nasadzenia drzewa mogą składać Użytkownicy, którzy prawidłowo wypełnią zgłoszenie.
 4. Prawidłowe zgłoszenie dotyczące propozycji nowego nasadzenia musi zawierać:
  1. imię i nazwisko, 
  2. adres email, 
  3. proponowaną lokalizację dla nasadzenia drzewa, 
  4. proponowany gatunek drzewa (z listy do wyboru), 
  5. opis / uzasadnienie zgłoszenia, 
  6. (opcjonalnie) zdjęcie lokalizacji.
 5. Prawidłowe zgłoszenie dotyczące własnego nasadzenia musi zawierać:
  1. imię i nazwisko, 
  2. adres email, 
  3. lokalizację nasadzenia drzewa, 
  4. zasadzony gatunek drzewa (z listy do wyboru albo w opisie), 
  5. opis nasadzenia, 
  6. (opcjonalnie) zdjęcie nasadzenia.
 6. Każda osoba składająca zgłoszenie musi ponadto zaakceptować niniejszy regulamin.
 7. Dokonane zgłoszenie nie może być edytowane i zmieniane przez Użytkownika. 
 8. W Serwisie jest używany podkład mapowy Google Maps, który nie jest własnością Administratora Serwisu. W związku z tym Administrator nie ma wpływu na jego jakość i aktualność. Ze względu na ten fakt, a także na ograniczenia technologiczne systemów mapowych i lokalizacyjnych, wskazywane w zgłoszeniach lokalizacje należy traktować jako przybliżone. Z tego powodu zalecane jest przekazanie opisu oraz zdjęcia lokalizacji.
 9. Serwis każdorazowo powiadomi zgłaszającego o zmianie statusu rozpatrywanego zgłoszenia oraz o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia. Powiadomienie jest wysyłane na adres email podany w zgłoszeniu. Powiadomienia są dokonywane automatycznie. W razie konieczności Administrator Systemu może przesłać do Użytkownika dodatkowe powiadomienie lub prośbę o udzielenie dodatkowych informacji.
 10. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z celem wynikającym z niniejszego Regulaminu, a także niezgodnie zobowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym:
  1. przesyłanie za pomocą Serwisu treści łamiących prawo, w tym spamu, a także materiałów naruszających dobra osobiste osób trzecich czy obciążonych prawami autorskimi należącymi do osób trzecich;
  2. wprowadzanie do Serwisu informacji niezgodnych z rzeczywistością, w szczególności podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych zgłoszeń;
  3. wykonywanie czynności mających na celu zakłócenie stabilności i jakości funkcjonowania systemu;
  4. proponowanie nasadzeń oczywiście niezasadnych i sprzecznych z ideą akcji.

 1. Rozwiązywanie problemów związanych ze zgłoszeniami
 1. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o wsparcie należy kierować na adres: zgloszenia@888low.pl 

 1. Dane osobowe i prawa autorskie
 1. Składając wniosek za pomocą Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanej z rozpatrzeniem wniosku. Użytkownik został poinformowany że zgoda może być w każdym momencie odwołana jednak czynności dokonane na postawie zgody przed jej odwołaniem zachowają swoją ważność. 
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6a (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, przy czym konieczne do złożenia wniosku o nasadzenie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także, że dane pozyskane w celu realizacji procedury rozpatrywania wniosku nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. 
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Prolas, ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz.
 1. Polityka prywatności
 1. Administrator Serwisu chroni prywatność Użytkowników Serwisu, w tym zwłaszcza dane osobowe, z należytą starannością oraz z zachowaniem obowiązujących w tej dziedzinie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w Serwisie wyłącznie w celu obsługi zgłoszeń wprowadzonych do Systemu przez Użytkowników.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość przekazania informacji o danych osobowych użytkowników, w przypadku otrzymania prośby od organów do tego uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Podczas korzystania z Serwisu Administrator gromadzi i analizuje następujące dane:
  1. dane techniczne niezbędne do zapewnienia rozliczalności pracy Serwisu, w tym: adresy IP, z których wysyłane są informacje oraz dane urządzenia z którego następuje komunikacja z Serwisem);
  2. dane statystyczne i analityczne na temat zachowania się Użytkownika, jego aktywności w Serwisie oraz wykonywanych czynności – dane te mogą być anonimizowane i analizowane są za pomocą zewnętrznego narzędzia Google Analytics;
  3. dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, w tym treści wprowadzane do Serwisu takie jak: informacje o zgłoszeniu oraz działaniach związanych z realizacją zgłoszenia, w tym również oznaczenie daty i godziny odnoszące się do poszczególnych czynności i operacji wykonywanych w Serwisie.
 1. Odpowiedzialność stron
 1. Administrator Serwisu dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń.
 2. W przypadku otrzymania zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. W razie naruszenia reguł funkcjonowania i użytkowania Serwisu Administrator może odmówić Użytkownikowi, który dopuścił się naruszeń, przechowania i publicznego udostępniania wprowadzonych przez niego danych, zablokować mu dostęp oraz usunąć z Serwisu wprowadzone przez niego dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu przez przesłanie do Administratora wniosku o usunięcie zgłoszeń Użytkownika.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r.